BVBA

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of simpelweg bvba is de meest voorkomende vennootschapsvorm in België. De BVBA heeft dan ook een familiaal en besloten karakter wat vele mensen aanspreekt. Een BVBA is een rechtpersoon wat inhoudt dat deze als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer aansprakelijk kan worden gesteld. Deze rechtpersoon dient dan ook verplichte handelingen uit te voeren.
Daar het hier gaat om geen natuurlijk persoon dient de BVBA te worden bestuurd door minimum 2 zaakvoerders of slechts één zaakvoerder in de EBVBA(Eenmans besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid). Deze zaakvoerders dienen de vennootschap te besturen als goede huisvaders. Daarom heeft de wethouder enkele belangrijke vereisten opgesteld aan welke de BVBA bij oprichting moet voldoen:

Vereisten:
*Volstorting van het maatschappellijk kapitaal ter waarde van 18550 euro
(Ten bedrage van 1/5 met een minimum van 6.200 EUR, 12400EUR voor de EBVBA)
*een financieel plan opmaken waarin duidelijk wordt vermeld wat de kosten en geschatte omzet zal zijn van de vennootschap.
*De oprichting gebeurt door een notaris(notariële akte)
*Indien men verkiest om een deel in natura in te brengen is er een verslag nodig van de bedrijfsrevisor.
*Binnen vijftien dagen na de opmaak van de definitieve akte moet een uittreksel van de oprichtingsakte bij de
griffie worden neergelegd. De griffie zorgt daarna voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

De voordelen van de BVBA worden hier opgesomd:
*Beperkt kapitaal nodig
*Aansprakelijkheid is beperkt tot de inbreng(indien deze volledig volstort is)
*Overdracht aandelen kan alleen met eenparige toestemming van de vennoten
*Men geniet van de lagere vennootschapsbelasting
*Aandelen worden op naam gezet