Hiërarchie

Hiërarchie wordt tegenwoordig veelal gebruikt om een structuur weer te geven waarin de machtsverhoudingen worden bepaald. Het wordt in ieder bestuursstelsel gebruikt, zodat men een zicht krijgt tussen lagere en hogere organen binnen een bedrijf. Men kan de hiërarchie verder uitbreiden door de connectie weer te geven van personen die tot een welbepaald orgaan behoren; zoals de militaire hiërarchie waar de band tussen minderen en meerderen in rang wordt uitgedrukt. In de kerk is er sprake van een dubbele hiërarchie die zijn basis vindt in de drie graden van de wijdingsmacht: diaconaat, priesterschap en bisschopsambt met de paus aan het hoofd. De Paus wordt vergezelt van zijn kardinalen, de bisschoppen door vicarissen-generaal en de priesters door kapelaans.