Ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is een officiële, duidelijk en ondubbelzinnige kennisgeving per brief die een persoon of onderneming aan zijn eerder contractuele verplichtingen herinnert. Hierin staat duidelijk vermeld wat er van de aangeschrevene verlangd wordt en waarop de verzender van de ingebrekestelling zich baseert, binnen welke termijn een oplossing vereist is, met voorstel hoe hieraan voldaan kan worden.

Een ingebrekestelling wordt bij voorkeur aangetekend verstuurd.

Inhoud van de ingebrekestelling

De ingebrekestelling moet minstens volgende gegevens bevatten:

  • de datum;
  • de adresgegevens van de geadresseerde;
  • een duidelijk omschreven samenvatting van het probleem;
  • een verzoek om oplossing;
  • een termijn om het probleem te regelen;
  • de adresgegevens en handtekening van de afzender;
  • de vermelding van het begrip “ingebrekestelling”.

Bron: FOD ECONOMIE