Het verblijvingsbeding

Het verblijvingsbeding (beter bekend als het ‘langst leeft, al heeft’-beding) is een clausule binnen de huwelijksovereenkomst waarbij het geheel van de gemeenschap aan de langstlevende partner in volle eigendom wordt nagelaten. Men kan dit als het ware als een geruststelling voor de overblijvende partner beschouwen, doch kan het behoudens die zekerheid meestal als een fiscale […]

Regresrecht

Het regresrecht is het recht van de houder van een wisselbrief of circulaire cheque om bij niet voldoening van de verschuldigde sommen, door de betrokkene vereffening te vragen, aan één van de voorgaande houders die in se hoofdelijk aansprakelijk zijn. Personen die van het regresrecht wensen gebruik te maken hebben het recht om het bedrag […]

Regaliënrecht

Regaliënrecht is een verzamelnaam voor bepaalde rechten van de koning in bisdommen en/of abdijen waarvan de zetel vacant was. Met andere woorden spreken we hier over het recht op de inkomsten en het benoemingsrecht voor bepaalde kerkelijke ambten. Bronnen: Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie

Pluraliteit

De veelheid of meervoudigheid van iets. In het Burgelijk Wetboek wordt de pluraliteit van de schuldeisers omschreven als een toestand, waarbij verschillende schuldeisers op hetzelfde moment aangifte doen, in de hoop om volledig of gedeeltelijk te kunnen vergoed worden. Alle schuldeisers staan hiermee op gelijke voet, doch zullen zij enkel volgens hun evenredigheid in de […]

Vanwaardeverklaring

De verklaring dat een bepaald goed een zekere waarde representeert. Het is veelal een rechterlijke beslissing, dat bij vonnis van een vordering, van een gelegd conservatoir beslag correct is bevonden. Door een vonnis te stellen gaat het bewarend beslag over naar een uitvoerend beslag.

Fuero

Oude Spaanse oorkonde die de privileges van een stad of gewest inclusief de rechten van hun burgers garandeert. De eerst bekende fuero werd uitgereikt door de Westgotische koning Recesvinto omstreeks 654. Het was een deel uit de samenvatting van het Romeinse recht en andere Germaanse gebruiken in Spanje. De hoeveelheid fueros ging omhoog in de […]