Falcon Heavy

Op dinsdag 6 februari 2018 om 21.45 werd de Falcon Heavy gelanceerd. Volgens Tesla oprichter Elon Musk die achter het bedrijf Space X zit is dit tot nu toe de krachtigste raket die ooit gelanceerd werd. Bestaande raketten zoals de Europese Ariane 5 en de Amerikaanse Delta IV Heavy zouden maar half zo krachtig zijn. […]

Symbiose

Samenleven van twee of meer organismen die niet tot dezelfde soort behoren. Dit is voordelig voor de betreffende soort(en). De verschillende soorten die aan de symbiose deelnemen noemt men symbionten. Tussen de partners heerst geen predator-prooi relatie. Er bestaan 3 verschillende vormen van symbiose: mutualisme: zowel gast als gastheer hebben voordeel Commensalisme: De ene soort […]

Bemiddeling

Een geschil wordt in de eerste plaats door de partijen zelf beslecht. Hier komt geen derde beslisser zoals bv. een rechter aan te pas. Men kan slechts succesvol bemiddelen indien beide partijen bereid zijn om elkaars standpunt te overwegen. Men zal zich uiteindelijk tot een compromis  proberen te bewegen. Indien dit niet lukt kan een […]

Profeet

Een profeet is een persoon die voor God of een Godheid spreekt. Vaak worden deze figuren foutief als toekomstvoorspellers voorgesteld. Het is iemand die door de Geest van God gezind is. De realiteit wordt vanuit het standpunt van God bekeken. Hij of zij is een tolk, een woordvoerder en vooral geen waarzegger. Ze worden door […]

Populisme

Populisme komt van het Latijnse “populus” wat volk betekent. Het is een politieke aanpak waarbij men de kant van het volk wil vooropstellen. In het hedendaags politiek landschap wordt dit eerder door volkse partijen gehanteerd, waarbij men vooral de kloof tussen rijk en arm wilt benadrukken. Bij verkiezingen zal men deze ideologie als een strijdinstrument […]

Respijtdagen (kinderopvang)

Respijtdagen zijn dagen die van het opvangplan voor kinderen mogen afwijken welke vooreerst waren overeengekomen. Indien je een voltijds opvangplan hebt zal je dus meer respijtdagen dagen hebben dan een persoon met een deeltijds opvangplan. Wanneer men meer dagen zou opnemen welke buiten de respijttermijn vallen zal men moeten bijbetalen. Dit bedrag is tevens niet […]