Regresrecht

Het regresrecht is het recht van de houder van een wisselbrief of circulaire cheque om bij niet voldoening van de verschuldigde sommen, door de betrokkene vereffening te vragen, aan één van de voorgaande houders die in se hoofdelijk aansprakelijk zijn. Personen die van het regresrecht wensen gebruik te maken hebben het recht om het bedrag van de wissel of circulaire cheque, alsook een eventuele vergoeding van de reeds gemaakte kosten en interest over de gederfde betaling te vorderen.

Bronnen: Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie.