Vanroena

Varoena is één van de voornaamste goden uit de vedische godsdienst. De God wordt als leider van de Aditya beschouwd. Hij was God van de nachtelijke hemel en zou later God van het water worden. Samen met Mithras, de God van de dag, zou hij over de mens oordelen. Zijn beeltenis werd steeds op een […]

Doopbelofte

Bij het doopsel wordt een belofte afgelegd, dat het kind een christelijk leven zal verderzetten. Indien het doopsel op latere leeftijd voltooid wordt, kan de gedoopte zelf deze beslissing voordragen. Bij kinderen zullen de ouders en de doopgetuigen deze belofte in diens plaats doen. Zij beloven dat ze er alles aan zullen doen zodat het […]

Aalmoezenier

De Aalmoezenier is een geestelijke die als taak het uitdelen van liefdegaven tot doel heeft. Was oorspronkelijk aan vorstenhoven verbonden. In de latere middeleeuwen hadden bepaalde steden ook een Aalmoezenier die zich met de armenzorg zou bezighouden. De dag van vandaag is een Aalmoezenier iemand die zich langs het rooms-katholiek geloof inzet voor zielzorg onder […]

Aartsbisdom

Stelsel binnen de kerk dat bestuurd wordt door een aartsbisschop. Dit komt het meeste voor in de Rooms-Katholieke Kerk en is samen met één of meer onderhorige, de zogenaamde suffragaanbisdommen een kerkprovincie. Er zijn ook aartsbisdommen die op zichzelf staan en geen deel uitmaken van een kerkprovincie. Deze zijn dan rechtstreeks ondergschikt aan de Heilige […]

Begijnen

Begijnen zijn vrouwen die zich wijden aan God maar geen kloosterlijke geloften afleggen. Ze leefden wel collectief samen en hielden zich vooral bezig met liefdadigheid. De afkomst van het woord begijn is nog steeds niet zeker. Het woord heeft zeker geen enkel verband met H. Begga noch met Lambertus li Beges. Van Mierlo zag er […]

Bezetenheid

Gesteldheid waarbij een persoon zich in de greep voelt van een hogere boosaardige macht. Het bestaan van deze buitenmenselijk kwaadaardige machten wordt als echt verklaard door de Christenen al lopen ze met deze theorie zeker niet te koop. De bezetenheid wordt meestal veroorzaaktdoor een duivel of demon die slechte bedoelingen heeft met de bezeten persoon. […]