Symbiose

Samenleven van twee of meer organismen die niet tot dezelfde soort behoren. Dit is voordelig voor de betreffende soort(en). De verschillende soorten die aan de symbiose deelnemen noemt men symbionten. Tussen de partners heerst geen predator-prooi relatie.

Er bestaan 3 verschillende vormen van symbiose:

  • mutualisme: zowel gast als gastheer hebben voordeel
  • Commensalisme: De ene soort neemt profijt van de andere zonder dat de gastheer nadeel ondervindt
  • Parasitisme: de gast heeft voordeel, de gastheer nadeel