Dienstencheque

De dienstencheque is een betaalmiddel, waarbij de overheid een financiële bijdrage levert. Elke privépersoon die in België verblijft en daar ook gedomicilieerd is, kan tegen een voordeeltarief dergelijke cheques bestellen. Het is een gesubsidieerd betaalmiddel dat men kan aanwenden om de prestaties van huishoudelijke hulp te financieren, op voorwaarde dat men de strenge regels die […]

Regelingsloon

Een loon dat op voorhand in een bindende overeenkomst is vastgelegd tussen betrokken partijen. Het meest frequente voorbeeld van de toepassing van een regelingsloon vindt men bij het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten terug. Het is een basisloon waar premies en overuren niet onder vallen. Bronnen: Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie.

Racheteffect

Men spreekt over een racheteffect wanneer het consumentenpatroon van consumenten aan de daling van hun werkelijk inkomen wordt aangepast. Men consumeert niet enkel volgens het huidig inkomen, maar ook volgens het inkomen in het nabije verleden. Als de consument aan een bepaald uitgavenpatroon gewend geraakt is, zal hij dit met alle middelen in stand willen […]

Verhaalbelasting

De verhaalbelasting is een gemeentebelasting waarmee gemaakte uitgaven van de overheid, eenzijdig en imperatief verhaald worden, op personen die een rechtstreeks bijzonder voordeel hebben gehaald, uit het feit dat een bepaald overheidsoptreden zoals bv. de verbetering van wegen hun ten goede is gekomen. Bronnen: Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie.

Solvabiliteit

We spreken over solvabiliteit of het ‘solvabel zijn’ wanneer een persoon of onderneming aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Vooraleer banken leningen toekennen zijn zij verplicht om de solvabiliteit van toekomstig cliënteel na te gaan. Men bekijkt vooral de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen en omgekeerd. Het spreekt voor zich dat […]

Aangifte der belastingen

Verplichte opdracht om de verschuldigde belasting te kunnen vaststellen. Hiervoor worden aangifteformulieren ter beschikking gesteld en de betrokkene zal rekening moeten houden met de tijdspanne waarbinnen de indiening moet geschieden. In principe wordt er voor elke soort belasting een aangifte gedaan. De juistheid van de gegevens wordt door de fiscus nagegaan en het is dan […]